اپیزود اول - نوار قلب

اپیزود اول:چه زمانی نیاز است EKG-نوارقلب بگیریم؟

داستان اینکه اولین دستگاه نوار قلب چه شکلی اختراع شد؟ تا اینکه امروز می توان نوار قلب در منزل گرفت… و چرا انقدر نوار بلندی گرفته می شه؟و نوار قلب چیست؟ و نمودار چیست؟ تا اینکه انجمن قلب آمریکا چه زمانی توصیه به انجام دادن آن می کند؟آیا این توصیه ها تحت قالب نوار قلب …

اپیزود اول:چه زمانی نیاز است EKG-نوارقلب بگیریم؟ ادامه »