سرم اطلاعات
پاذکست اگزما

اپیزود چهل ونهم :

اگزما

داستانی از یک اتفاق نه چندان غریب به روایت سید عرفان مجیدی و به قلم اعظم عطاری که کشمکش تشخیص و درمان رو نشان می دهد