سرم اطلاعات
کلیه

اپیزود چهل وچهارم :

درمان های جایگزین کلیه

ما در این اپیزود همراه آقای دکتر متین فر شدیم و در خصوص عملکرد کلیه و وظایف آن در بدن مفصل گفت و گو کردیم