سرم اطلاعات

آبان 1401

اپیزود نابینایان

اپیزود چهل و ششم: ویژه نابینایان

به مناسبت روز ۱۵ اکتبر مقارن با ۲۳ مهر روز جهانی نابینایان ما با توجه به اینکه یگی از علل قابل پیشگیری نابینایی رتینوپاتی دیابتی است با ارائه داستانی سعی به بیان مسیر و اهمیت این مسائل کردیم.