الکتروکانسالتیو تراپی

اپیزود شصت و سوم:به همسر چرچیل هم برق وصل کردند

همیشه متصل شدن به جریان الکتریسیته معادل با مرگ نیست بلکه اگه هدفمند صورت بگیره میتونه از روش های درمانی موثر در افسردگی محسوب بشهتوی این اپیزود با این درمان به ظاهر مخوف و سایر درمان های غیردارویی آشنا میشیم جمع آوری مطلب:تیم سرم اطلاعات کارشناس برنامه:خانم دکتر عمرانی فرد مجری برنامه:دکتر سید عرفان مجیدی …

اپیزود شصت و سوم:به همسر چرچیل هم برق وصل کردند ادامه »