پادکست ندول تیروئیدی

اپیزود چهل و هشتم: ندولهای تیروئید

تو این اپیزود با همراهی محمد مهدی احمدی، چند دقیقه ای درباره ندول های تیروئیدی صبحت میکنیم ممنون از اینکه سرم اطلاعات را به دوستاتون معرفی میکنین