پروتز دندانی

اپیزود چهل سوم: پروتز دندانی

ما در این اپیزود در خصوص انواع جایگزین های فیزیکی دندان و ویژگی های آنها با دکتر دانیال باقریان صحبت کردیم و در خصوص زمان استفاده از آنها صحبت کردیم