پاذکست اگزما

اپیزود چهل و نهم: اگزما

داستانی از یک اتفاق نه چندان غریب به روایت سید عرفان مجیدی و به قلم اعظم عطاری که کشمکش تشخیص و درمان رو نشان می دهد تدوین»فرزاد ابراهیمی ضبط»استودیو سرم اطلاعات