اپیزود 26 : آسم

بیست و شش : آسم

در این اپیزود در خصوص بیماری آسم صحبت کردیم و در خصوص سوالاتی که بیماران کنجکاو بودن تا علتش را بدونن تا شیوه های تشخیصی و درمانی حرف زدیم فایل منابع و پاسخ سوالاتمنابع و جواب سوالات